Regulamin

a. Serwis Internetowy - "Serwis" - oznacza serwis dostępny na stronie www.prawdziwywiek.pl wraz z treściami na niej udostępnionymi. Serwis i jest przeznaczony do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym regulaminem.

b. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

c. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę i/lub korzystająca z jej treści w sposób zgodny i określony w niniejszym Regulaminie.

d. Test - "Test" - zestaw pytań dostępny w Serwisie, pozwalający oszacować wiek biologiczny organizmu użytkownika testu. Wyniki testu są wyłącznie szacunkowe i nie mogą być traktowane jako wiarygodne źródło informacji.

e. Serwis prowadzony jest przez firmę Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk, z siedzibą w Warszawie 05-077, przy ulicy Jana Pawła II 150 20 lok. 6 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszaw, identyfikującą się numerem NIP 525-207-90-96 (dalej Usługodawca).

1. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników Serwisu korzystających z Testu.

2. Aby skorzystać z usługi należy wypełnić Test składający się z 16 pytań.

3. Aby uzyskać wynik Testu należy wypełnić formularz końcowy podając swój adres e-mail, na który zostanie wysłany link kierujący do wyniku testu. Test jest DARMOWY. Właściciel serwisu nie pobiera żadnych opłat za wypełnienie testu. Nie prosi również o podanie numeru telefonu i subskrypcję płatnych usług SMS.

4. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie.

5. Uwagi i pytania dotyczące Serwisu można składać na adres e-mail: biuro@mapazdrowia.pl, bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

6. Użytkownikiem Testu może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która uzyskała zgodę swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów.

7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

8. Użytkownik ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność za bezprawny oraz niezgodny z niniejszym regulaminem sposób korzystania z Serwisu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

9. Użytkownik przystępując do korzystania z usługi oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego treść.

Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie ze Serwisu jest dobrowolne.

2. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) użytkowników, otrzymywane przez Serwis za pomocą formularza rejestracyjnego, przekazywane przez Użytkowników dobrowolnie. Przekazanie ich jest jednak koniecznym warunkiem otrzymania wyniku Testu.

3. Akceptując Regulamin Serwisu każdy Użytkownik wyraża zgodę także na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych, w celu przesłania wyniku testu i informacji na tematy pro-zdrowotne. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wysyłania przez Serwis materiałów, związanych z marketingiem bezpośrednim lub materiałów informacyjnych związanych ze zdrowiem (biuletyn zdrowotny)

4. Pouczenie: Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) przekazywane są do Serwisu dobrowolnie. Każdy Użytkownik ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników oraz administratorem danych jest właściciel Serwisu.

5. Właściciel Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej właścicielowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

Postanowienia dodatkowe

1. Rejestracja w serwisie oznacza skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter). Newsletter zawiera:

2. materiały handlowe,

3. materiały informacyjne związane ze zdrowiem,

4. niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

5. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres email oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera, lub przy zakupie wyrazić zgode na jego otrzymywanie.

6. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Produktów, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów Serwisu, a także ciekawostki związane z Produktami oraz zdrowiem.

7. Kupujący w każdym czasie może zrezygnować z funkcji Newslettera.

8. Dane podane w Serwisie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie powyższych danych oraz ich bezpieczeństwo przed dostępem osób trzecich.

9. Formularze znajdujące się w Serwisie, dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism itd. innych przedsiębiorców, nie podlegają Regulaminowi i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone w nich przez Użuytkownika.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania serwisów oraz firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie i czasopismach należących do Serwisu.

11. W przypadku jakichkolwiek pytań należy pisać na adres email: biuro@mapazdrowia.pl.

Zakres odpowiedzialności Serwisu

1. Materiały informacyjne oraz porady zamieszczone w Serwisie, niedotyczące opisu właściwości Produktu, stanowią wyłącznie uzewnętrznienie własnych obserwacji właściciela Serwisu i w żadnym stopniu nie stanowią porady medycznej ani gwarancji poprawy zdrowia Użytkownika, chyba że z treści danego oświadczenia Serwisu wynika coś innego.

2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opinie oraz wypowiedzi wyrażone przez osoby trzecie na forum lub blogu Serwisu.

3. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dany Produkt odpowiada jego producent.

4. Za wszelkie szkody związane z niewłaściwym użyciem Produktu, a w szczególności jego dawkowaniem, odpowiedzialność ponosi Kupujący.

5. Roszczenia lub spory pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem wynikające z umowy sprzedaży lub z nią związane, w tym także na tle ważności zawarcia umowy, których strony nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla właściciela Serwisu.

Copyright © 2016 Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk

Mapa Zdrowia Andrzej Prokopiuk
ul. Bychowska 61, 04-536 Warszawa
NIP: 525-207-90-96, REGON:050583184

Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem, zawsze warto zasięgnąć porady kompetentnego lekarza.
Przed zastosowaniem jakichkolwiek procedur leczenia należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem.
Jedynie lekarz jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia.

Popraw błędy

Musisz podać adres e-mail, na który wyślemy Twój wynik testu.


 

Zamknij okno »